Uttalanden av styrelsen

Uttalande med anledning av hot mot konvertiter

Flertalet rapporter har den senaste tiden nått allmänheten om trakasserier mot kristna vid asylboenden. Rena dödshot har förekommit, och kristna som flytt religionsförföljelse i sina hemländer vittnar om att de till sin förtvivlan mött samma typ av hets här i Sverige. Vi har också nåtts av vittnesmål från människor som bott länge i Sverige om hur svår situationen är för dem som konverterat från eller lämnat islam.

Det är fullkomligt oacceptabelt att människors religionsfrihet kringskärs i vårt land. Vi uppmanar regeringen att ta dessa hot och attacker på största allvar och att snarast vidta kraftfulla åtgärder.

De akuta problemen på asylboenden måste kvävas i sin linda. Alla asylsökandes säkerhet måste sättas i första rummet. Öka bevakningen på asylboenden och ta alla rapporter om trakasserier på allvar. Se till att förflytta de personer som gör sig skyldiga till dessa brott, inte de som utsätts för dem. Grova kriminella handlingar ska självklart leda till avslag på asylansökningar.

I det längre perspektivet bör regeringen se över situationen för konvertiter i Sverige. De som hotar och de som uppviglar till förföljelse måste ställas inför rätta och straffas. Det är också av största vikt att alla människor i Sverige känner till sina grundläggande fri- och rättigheter, däribland rätten att utan risk för repressalier byta eller avsäga sig religion.


Uttalande om terrordåden i Paris

Efter de fruktansvärd terrordåden i Paris finns de drabbade och deras anhöriga i våra tankar och böner. Det blir alltmer tydligt vilken hänsynslös fiende vi har att göra med. Låt oss stå enade i kampen mot islamismen och i försvaret av demokrati och människovärde.


Uttalande om IS från Kristna Värdepartiets styrelse

Den islamiska staten, IS, är en synnerligen ondskefull makt som utan dröjsmål kraftfullt bör bekämpas. Tyvärr har FN ännu inte gjort något för att stoppa IS´ framfart. IS är även ett svenskt problem eftersom denna organisation förklarat krig mot hela västvärlden och dessutom har ca 300 personer åkt från Sverige för att slåss för IS.

Till skillnad från den nuvarande regeringen, som behandlar IS-terrorister med mildhet – och till skillnad från föregående regering som ignorerade problemet – vill vi att Sverige aktivt bekämpar IS. Vi vill att detta sker såväl nationellt som internationellt.

Bekämpning av IS i Sverige
Då det gäller den nationella bekämpningen av IS vill vi

 • att personer med svenskt medborgarskap som strider för IS automatiskt förlorar sitt svenska medborgarskap ifall de samtidigt har medborgarskap i annat land (de är inte välkomna tillbaka till Sverige).
 • att personer med svenskt medborgarskap som stridit för IS och som befinner sig inom Sveriges gränser överlämnas till det lands myndighet, som personen kom ifrån - alternativt till det land där denne tog värvning.
 • att svensk lagstiftning inte tar hänsyn till vilka följder personens krigsförbrytelser kan få i det land, till vilket han eller hon utvisas.
 • att personer med endast svenskt medborgarskap straffas för landsförräderi alternativt krigsförbrytelser, då personen aktivt agerat mot svenska intressen.
 • att lagstiftningen ses över och ändras snarast möjligt, ifall ovanstående straffutmätning är svårt att utföra med nuvarande lagstiftning.
 • att inga fler kostsamma rehabiliteringar av krigsförbrytare sker.
 • att de som strider för IS i första hand landsförvisas, i andra hand placeras i fängelse.
 • att ett medborgarskap med förbehåll införs, som kan dras in om det missbrukas.
 • att alla bidrag till organisationer som sympatiserar med IS eller annan militant islamism genast dras in, eftersom skattemedel inte ska gå till verksamheter där extremism frodas.

Bekämpning av IS internationellt
Då det gäller den internationella bekämpningen av IS vill vi

 • att Sverige förser de grupper som kämpar mot IS med vapen, ifall dessa grupper inte själva bedriver förföljelse mot minoritetsgrupper.
 • att Sverige sänder frivilliga soldater för att bekämpa IS.
 • att en internationell krigsförbrytartribunal upprättas, där medlemsländerna är skyldiga att aktivt leta efter krigsförbrytare/terrorister och föra dem till tribunalen för rättegång (en av straffsatserna kan då vara fråntagandet av svenskt, eller annat lands, medborgarskap).
 • att internationella utredningar görs för att avslöja vem/vilka (nationer, organisationer, personer) som finansierar IS.


Avtackning av gamla styrelsen

Vid partikongressen 18 april fick Kristna Värdepartiet en delvis ny styrelse. Partiet vill härmed framföra sitt varmaste tack till avgående styrelseordförande Per Kronlid samt avgående styrelsemedlemmar Mira Kraljevic, Margareta Sundbom, Zoltan Paska, Gullan Malmquist och David Lindkvist.


Folkmordet på armenier 1915

För i dagarna ett hundra år sedan utspelades i Osmanska riket, nuvarande Turkiet, i skuggan av första världskriget ett omfattande folkmord på armenier och andra kristna, assyrier och greker. Att det var systematiskt visar hur man inledde med att arrestera och mörda hundratals armeniska intellektuella i huvudstaden Konstantinopel 24 april 1915. På så sätt berövades armenierna sitt ledarskap och kontakten med omvärlden. Någon månad tidigare hade de armeniska trupperna i osmanska armén avväpnats.

Även om massmorden initierades av en krets inom det styrande ungturkiska partiet så visar omfattningen, omkring en miljon armenier och 100 000-tals övriga kristna, under en period av flera år 1915-17, att myndigheterna var inkopplade.

Redan 1915 hotade västmakterna den osmanska regeringen att ställa den inför rätta för brott mot mänskligheten. Inga sådana rättegångar kom emellertid att äga rum.

Idag kräver en enad och stor opinion världen över att Turkiet ska erkänna det folkmord landet begått. Kristna Värdepartiets styrelse instämmer kraftfullt i detta. Idag ser vi tydliga paralleller till folkmordet på kristna i Irak, Syrien och Nigeria med flera länder. Från sådant måste vi för en gemensam, civiliserad värld ta avstånd.


Mahmoud Abbas statsbesök

Mahmoud Abbas har varit i Sverige på ett statsbesök under vilket han har fått träffa både statsministern, kungen och ärkebiskopen. Med det orättvisa och kontraproduktiva beslutet att erkänna en palestinsk stat har vi redan dragit skam över vårt land. Med detta mottagande av den korrupte ledaren Abbas som en celebritet har vi fortsatt på den olyckliga väg som leder vart som helst utom till en varaktig fred.

Abbas parti Fatah har gång på gång hyllat de terrorister som dödat oskyldiga människor i attacker inne i Israel. Då den tremånaders flickan Haya Zissel Braun mördades i en bilattack i höstas prisades hennes baneman på Fathas officiella Facebooksida. Det är bara ett exempel av många. Ännu värre är det faktum att en icke ringa del av den palestinska myndighetens tillgångar - tillgångar som delvis består av svenska skattepengar - används till att avlöna terrorister och deras familjer. Ju värre brott som begåtts desto högre ersättning. Detta stöd till terrorn visar att fred inte är målet. Utåt, speciellt mot väst, är det annat ljud i skällan. Abbas har till och med lyckats föra vår utrikesminister bakom ljuset, så att hon på allvar hävdar att Mahmoud Abbas alltid tagit avstånd från våld.

Det finns dessutom en väldokumenterad korruption inom den palestinska myndigheten. Abbas och andra i ledande ställning inom palestinska myndigheten drar sig inte för att förskingra medel som skulle hjälpa deras eget folk.

Fatah ingår vidare i en enhetsregering med terroristorganisationen Hamas. Denna rörelse gör inte ens några ansträngningar för att dölja sin hatiska agenda. Det uttalade målet är ett utplånande av den israeliska nationen. Dessutom håller Hamas den egna befolkningen i ett järngrepp som hindrar all utveckling mot demokrati, transparens och rättvisa.

Kristna Värdepartiet uppmuntrar det officiella Sverige att i alla interaktioner med Abbas och andra företrädare för Palestinska myndigheten ställa de kritiska frågorna. Kräv ett stopp för stödet till terrorn, ett slut på korruptionen, seriösa ansträngningar för att hjälpa det egna folket och en allvarligt menad strävan efter fred.


Kristna Värdepartiet stödjer firandet av Livets söndag

Den tredje advent firas Livets söndag i många kyrkor runtom vårt land. Livets Söndag, som tillkom på initiativ av katolske biskopen Anders Arborelius, är en dag med fokus på livets värde och helgd, då vi på ett särskilt sätt får stå upp emot de krafter som verkar emot livet och för det unika människovärdet. Att det i år gått 40 år sedan vår nuvarande abortlags tillkomst gör evenemanget ännu mer angeläget.
Vi i Kristna Värdepartiet vill i samband med Livets söndag 2014 än en gång säga ett frimodigt JA till livet. Vi sörjer de mer än en miljon små barn som hittills lidit abortdöden. Vi kommer att fortsätta kampen för deras upprättelse och för framtida generationers trygghet och frihet.

Per Kronlid, partiordförande
Styrelsen för Kristna Värdepartiet


Om agalagen

En formulering om den sk. agalagen i vårt partiprogram har orsakat viss uppståndelse, och vi inser behovet av förtydliganden.
Självklart betraktar vi alla kränkning och misshandel, i synnerhet riktad mot barn , som fullkomligt oacceptabel. Vi vill höja straffen för barn - och kvinnomisshandel.
Den s.k. agalagen är emellertid oklar, speciellt dess andra del som talar om ”annan kränkande behandling”. Detta är en gummiparagraf som lett till förvirring och osäkerhet hos föräldrar i deras fostrarroll. Vad värre är har den använts för att motivera mycket grova intrång i familjelivet. Barn har omhändertagits av sociala myndigheter och placerats i sammanhang där de utsatts för våld och övergrepp långt värre än det som den sk. agalagen riktar sig mot. Det handlar inte om enstaka olycksfall i arbetet utan om ett övergripande feltänk hos myndigheterna kring statens relation till familjen.
Det bör också noteras att detta är en fråga om föräldrarätt, en principiell fråga om statens respektive föräldrarnas bestämmandeområden, och att vi som parti naturligtvis inte tar ställning för eller emot en viss typ av barnuppfostran.
Vi menar att agalagen bör grundligt utredas - vad har den fått för konsekvenser för barnen och familjerna? Har den tjänat sitt syfte eller – som vi misstänker – motverkat det? Vår bevekelsegrund för detta impopulära förslag är omsorg om de minsta i samhället. Framför allt barnen men också alla av myndigheters maktmissbruk drabbade familjer, som inte kan eller vågar göra sin röst hörd. Alla som säger sig värna om barns rättigheter borde inse behovet av en sådan utredning.


Om religionsfrihet

Vi är för religionsfrihet för alla. Det innebär att varje religiös grupp i vårt land ska få utrymme att existera, uttrycka sin tro och skyddas mot förföljelse, trakasserier och diskriminering. Rätten att konvertera måste särskilt värnas.

Religionsfrihet innebär inte att religiösa grupper har rätt till allt de önskar eller att religiösa uppfattningar inte får kritiseras och debatteras. Vi tror på en rak och ocensurerad livsåskådningsdebatt.

Vi menar att religionsfriheten kan och bör samexistera med hänsynen till majoritetskulturen och till det svenska kulturarvet.

Vi tar självklart och oreserverat avstånd från främlingsfientlighet och rasism.

Kontakta oss

Social media

Stöd oss

E-post: info@kristnavardepartiet.seFacebook: facebook.com/kristnavardepartiet
Twitter: @kvpartiet
Bankgiro: 333-2129